Групама Животозастраховане Експрес

дата:  03.06.2020 г.

 

Уведомление до ползвателите на застрахователни услуги по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД

 

Уважаеми ползватели на застрахователни услуги  по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД с ЕИК 175294549 (предишни наименования „Застрахователно акционерно дружество „Експрес Животозастраховане“ АД и ЗАД „Сожелайф България“ АД),

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че на 01.06.2020 г. в Търговския регистър и РЮЛНЦ бе вписано вливане на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД в „Групама Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 131272330 (наричано по-долу за краткост „Вливането“).

Последиците от извършеното Вливане са както следва:

 • Правата и задълженията на ползвателите на застрахователни услуги по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД до Вливането, остават непроменени.
 • От Вливането, в качеството си на правоприемник, „Групама Животозастраховане“ ЕАД поема правата и задълженията на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД по всички действащи застрахователни договори/сертификати.
 • Основна информация за „Групама Животозастраховане“ ЕАД:
  • ЕИК: 131272330
  • Седалище и адрес на управление: София 1124, бул. “Цариградско шосе” № 47А, бл.В, ет.3
  • Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 01-ЖЗ/01.07.2004 и допълнителни разрешения за извършване на: „Женитбена и детска застраховка“ (№ 411-ЖЗ/27.06.2005) и Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд (568-ЖЗ/25.08.2010)
  • Данни за контакт: тел: 0700 123 32, факс: 02/9158899; e-mail: office@groupama.bg;
  • Интернет страница: www.groupama.bg
  • Доклади за платежоспособност и финансово състояние може да намерите на следния адрес: https://www.groupama.bg/bg/about-us/section/finance
 • Информация относно обработването на лични данни на физически лица от „Групама Животозастраховане“ може да бъде намерена на интернет страницата https://www.groupama.bg/bg/help/section/privacy, както и във всяко едно поделение на “Групама Животозастраховане“ ЕАД. При поискване, информацията може да бъде предоставена на хартиен носител или и на друг траен носител.
 • Жалби към „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД следва да бъдат подавани в седалището и адреса на управление на „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Предвид осъщественото Вливане, в случай че застрахован по застрахователен договор/сертификат, сключен с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД не желае негов застраховател да бъде „Групама Животозастраховане“ ЕАД, той има право да прекрати застрахователния договор/сертификат с писмено уведомление до „Групама Животозастраховане“ ЕАД, изпратено до посочения по-горе адреса на управление на дружеството, в срок до изтичането на 60 дни от 3.06.2020 г. (датата на последната публикация на настоящото уведомление в централен всекидневник).

В случай че застрахованият упражни това свое право на прекратяване и не е платено, или не предстои плащане на застрахователно обезщетение (застрахователна сума), той, в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането, има право да получи:

 • откупната стойност, която съответства на застрахователния договор/сертификат – приложимо за застраховки „Живот“ със спестовен елемент (застрахователен продукт „Моето Утре“) и застраховка “Живот“, свързана с инвестиционни фондове (застрахователен продукт “Protectinvest”); или
 • съответната част от предплатената застрахователна премия (ако има такава) за неизтеклия срок на договора/сертификата - приложимо за другите застраховки.

В случай че застрахованият не упражни правото си на прекратяване на застрахователния договор/сертификат в горепосочения срок и начин, ще считаме, че е приел застраховател по този застрахователен договор/сертификат да е „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Благодарим Ви за доверието!

С уважение,

Екипът на „Групама Животозастраховане“ ЕАД

дата: 12.06.2020 г.

 

Уведомление относно обработването на лични данни на физически лица по договори сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД,  ЕИК 175294549 (с предишни наименования „Застрахователно акционерно дружество „Експрес Животозастраховане“ АД и ЗАД „Сожелайф България“ АД)

 

Уважаеми партньори и доставчици,

Във връзка с вливането на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД в „Групама Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 131272330 (наричано по-долу за краткост „Вливането“), бихме желали да ви уведомим, че считано от 01.06.2020 обработката и защитата на вашите лични данни, получени в изпълнение на сключен договор с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД, ще бъде извършвана от „Групама Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 131272330.

В качеството ви на субект на лични данни можете да получите подробна и актуална информация относно обработваните от „Групама Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 131272330 лични данни на уебсайта на Дружеството в секцията, отнасяща се за обработването на лични данни https://www.groupama.bg/bg/help/section/privacy, както и на хартиен носител чрез подаване на искане до „Групама Животозастраховане“ ЕАД или до длъжностното лице за защита на данните на „Групама Животозастраховане“ ЕАД на адреса на управление на Дружеството или на и-мейл адрес: dpo@groupama.bg.

 

С уважение,

Екипът на „Групама   Животозастраховане“ ЕАД

  

Notification regarding the processing of personal data of individuals with contracts concluded with Groupama Life Express EAD, UIC 175294549 (formerly Express Life Insurance JSC ​​and Sogelife Bulgaria IJSC)

 

Dear Partners and Suppliers,

In connection with the merger of Groupama Life Express EAD into Groupama Zhivotozastrahovane EAD, UIC 131272330 (hereinafter referred to as the “Merger”), we would like to inform you that as of 01.06.2020 the processing and protection of your personal data collected with regards to the execution of a contract concluded with Groupama Life Express EAD will be performed by Groupama Zhivotozastrahovane EAD, UIC 131272330.

As a personal data subject, you can get detailed and up-to-date information about the personal data processed by Groupama Zhivotozastrahovane EAD, UIC 131272330, available on the website of the Company in the section related to the processing of personal data https://www.groupama.bg/bg/help/section/privacy, as well as a printed copy by submitting a request to Groupama Zhivotozastrahovane EAD or to the Data Protection Officer of Groupama Zhivotozastrahovane EAD at the address of the Company or at the following e-mail address: dpo@groupama.bg.

Sincerely Yours,

The team of Groupama

Zhivotozastrahovane EAD

дата:  03.06.2020 г.

Уведомление до ползвателите на застрахователни услуги по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД

 

Уважаеми ползватели на застрахователни услуги  по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД с ЕИК 175294549 (предишни наименования „Застрахователно акционерно дружество „Експрес Животозастраховане“ АД и ЗАД „Сожелайф България“ АД),

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че на 01.06.2020 г. в Търговския регистър и РЮЛНЦ бе вписано вливане на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД в „Групама Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 131272330 (наричано по-долу за краткост „Вливането“).

Последиците от извършеното Вливане са както следва:

 • Правата и задълженията на ползвателите на застрахователни услуги по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД до Вливането, остават непроменени.
 • От Вливането, в качеството си на правоприемник, „Групама Животозастраховане“ ЕАД поема правата и задълженията на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД по всички действащи застрахователни договори/сертификати.
 • Основна информация за „Групама Животозастраховане“ ЕАД:
  • ЕИК: 131272330
  • Седалище и адрес на управление: София 1124, бул. “Цариградско шосе” № 47А, бл.В, ет.3
  • Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 01-ЖЗ/01.07.2004 и допълнителни разрешения за извършване на: „Женитбена и детска застраховка“ (№ 411-ЖЗ/27.06.2005) и Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд (568-ЖЗ/25.08.2010)
  • Данни за контакт: тел: 0700 123 32, факс: 02/9158899; e-mail: office@groupama.bg;
  • Интернет страница: www.groupama.bg
  • Доклади за платежоспособност и финансово състояние може да намерите на следния адрес: https://www.groupama.bg/bg/about-us/section/finance
 • Информация относно обработването на лични данни на физически лица от „Групама Животозастраховане“ може да бъде намерена на интернет страницата https://www.groupama.bg/bg/help/section/privacy, както и във всяко едно поделение на “Групама Животозастраховане“ ЕАД. При поискване, информацията може да бъде предоставена на хартиен носител или и на друг траен носител.
 • Жалби към „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД следва да бъдат подавани в седалището и адреса на управление на „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Предвид осъщественото Вливане, в случай че застрахован по застрахователен договор/сертификат, сключен с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД не желае негов застраховател да бъде „Групама Животозастраховане“ ЕАД, той има право да прекрати застрахователния договор/сертификат с писмено уведомление до „Групама Животозастраховане“ ЕАД, изпратено до посочения по-горе адреса на управление на дружеството, в срок до изтичането на 60 дни от 3.06.2020 г. (датата на последната публикация на настоящото уведомление в централен всекидневник).

В случай че застрахованият упражни това свое право на прекратяване и не е платено, или не предстои плащане на застрахователно обезщетение (застрахователна сума), той, в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането, има право да получи:

 • откупната стойност, която съответства на застрахователния договор/сертификат – приложимо за застраховки „Живот“ със спестовен елемент (застрахователен продукт „Моето Утре“) и застраховка “Живот“, свързана с инвестиционни фондове (застрахователен продукт “Protectinvest”); или
 • съответната част от предплатената застрахователна премия (ако има такава) за неизтеклия срок на договора/сертификата - приложимо за другите застраховки.

В случай че застрахованият не упражни правото си на прекратяване на застрахователния договор/сертификат в горепосочения срок и начин, ще считаме, че е приел застраховател по този застрахователен договор/сертификат да е „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Благодарим Ви за доверието!

С уважение,

Екипът на „Групама Животозастраховане“ ЕАД

В секция "Помощ за клиента" ще откриете пълна информация за продуктите на "Групама Животозастраховане Експрес", как да заявите щета, както и информация за политика на поверителност на дружеството.
Информация за продукти от сегмент индивидуално застраховане.
Информация за продукти от сегмент корпоративно застраховане.

дата:  03.06.2020 г.

 

Уведомление до ползвателите на застрахователни услуги по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД

 

Уважаеми ползватели на застрахователни услуги  по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД с ЕИК 175294549 (предишни наименования „Застрахователно акционерно дружество „Експрес Животозастраховане“ АД и ЗАД „Сожелайф България“ АД),

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че на 01.06.2020 г. в Търговския регистър и РЮЛНЦ бе вписано вливане на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД в „Групама Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 131272330 (наричано по-долу за краткост „Вливането“).

Последиците от извършеното Вливане са както следва:

 • Правата и задълженията на ползвателите на застрахователни услуги по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД до Вливането, остават непроменени.
 • От Вливането, в качеството си на правоприемник, „Групама Животозастраховане“ ЕАД поема правата и задълженията на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД по всички действащи застрахователни договори/сертификати.
 • Основна информация за „Групама Животозастраховане“ ЕАД:
  • ЕИК: 131272330
  • Седалище и адрес на управление: София 1124, бул. “Цариградско шосе” № 47А, бл.В, ет.3
  • Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 01-ЖЗ/01.07.2004 и допълнителни разрешения за извършване на: „Женитбена и детска застраховка“ (№ 411-ЖЗ/27.06.2005) и Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд (568-ЖЗ/25.08.2010)
  • Данни за контакт: тел: 0700 123 32, факс: 02/9158899; e-mail: office@groupama.bg;
  • Интернет страница: www.groupama.bg
  • Доклади за платежоспособност и финансово състояние може да намерите на следния адрес: https://www.groupama.bg/bg/about-us/section/finance
 • Информация относно обработването на лични данни на физически лица от „Групама Животозастраховане“ може да бъде намерена на интернет страницата https://www.groupama.bg/bg/help/section/privacy, както и във всяко едно поделение на “Групама Животозастраховане“ ЕАД. При поискване, информацията може да бъде предоставена на хартиен носител или и на друг траен носител.
 • Жалби към „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД следва да бъдат подавани в седалището и адреса на управление на „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Предвид осъщественото Вливане, в случай че застрахован по застрахователен договор/сертификат, сключен с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД не желае негов застраховател да бъде „Групама Животозастраховане“ ЕАД, той има право да прекрати застрахователния договор/сертификат с писмено уведомление до „Групама Животозастраховане“ ЕАД, изпратено до посочения по-горе адреса на управление на дружеството, в срок до изтичането на 60 дни от 3.06.2020 г. (датата на последната публикация на настоящото уведомление в централен всекидневник).

В случай че застрахованият упражни това свое право на прекратяване и не е платено, или не предстои плащане на застрахователно обезщетение (застрахователна сума), той, в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането, има право да получи:

 • откупната стойност, която съответства на застрахователния договор/сертификат – приложимо за застраховки „Живот“ със спестовен елемент (застрахователен продукт „Моето Утре“) и застраховка “Живот“, свързана с инвестиционни фондове (застрахователен продукт “Protectinvest”); или
 • съответната част от предплатената застрахователна премия (ако има такава) за неизтеклия срок на договора/сертификата - приложимо за другите застраховки.

В случай че застрахованият не упражни правото си на прекратяване на застрахователния договор/сертификат в горепосочения срок и начин, ще считаме, че е приел застраховател по този застрахователен договор/сертификат да е „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Благодарим Ви за доверието!

С уважение,

Екипът на „Групама Животозастраховане“ ЕАД

дата: 12.06.2020 г.

 

Уведомление относно обработването на лични данни на физически лица по договори сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД,  ЕИК 175294549 (с предишни наименования „Застрахователно акционерно дружество „Експрес Животозастраховане“ АД и ЗАД „Сожелайф България“ АД)

 

Уважаеми партньори и доставчици,

Във връзка с вливането на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД в „Групама Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 131272330 (наричано по-долу за краткост „Вливането“), бихме желали да ви уведомим, че считано от 01.06.2020 обработката и защитата на вашите лични данни, получени в изпълнение на сключен договор с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД, ще бъде извършвана от „Групама Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 131272330.

В качеството ви на субект на лични данни можете да получите подробна и актуална информация относно обработваните от „Групама Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 131272330 лични данни на уебсайта на Дружеството в секцията, отнасяща се за обработването на лични данни https://www.groupama.bg/bg/help/section/privacy, както и на хартиен носител чрез подаване на искане до „Групама Животозастраховане“ ЕАД или до длъжностното лице за защита на данните на „Групама Животозастраховане“ ЕАД на адреса на управление на Дружеството или на и-мейл адрес: dpo@groupama.bg.

 

С уважение,

Екипът на „Групама   Животозастраховане“ ЕАД

  

Notification regarding the processing of personal data of individuals with contracts concluded with Groupama Life Express EAD, UIC 175294549 (formerly Express Life Insurance JSC ​​and Sogelife Bulgaria IJSC)

 

Dear Partners and Suppliers,

In connection with the merger of Groupama Life Express EAD into Groupama Zhivotozastrahovane EAD, UIC 131272330 (hereinafter referred to as the “Merger”), we would like to inform you that as of 01.06.2020 the processing and protection of your personal data collected with regards to the execution of a contract concluded with Groupama Life Express EAD will be performed by Groupama Zhivotozastrahovane EAD, UIC 131272330.

As a personal data subject, you can get detailed and up-to-date information about the personal data processed by Groupama Zhivotozastrahovane EAD, UIC 131272330, available on the website of the Company in the section related to the processing of personal data https://www.groupama.bg/bg/help/section/privacy, as well as a printed copy by submitting a request to Groupama Zhivotozastrahovane EAD or to the Data Protection Officer of Groupama Zhivotozastrahovane EAD at the address of the Company or at the following e-mail address: dpo@groupama.bg.

Sincerely Yours,

The team of Groupama

Zhivotozastrahovane EAD

дата:  03.06.2020 г.

Уведомление до ползвателите на застрахователни услуги по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД

 

Уважаеми ползватели на застрахователни услуги  по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД с ЕИК 175294549 (предишни наименования „Застрахователно акционерно дружество „Експрес Животозастраховане“ АД и ЗАД „Сожелайф България“ АД),

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че на 01.06.2020 г. в Търговския регистър и РЮЛНЦ бе вписано вливане на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД в „Групама Животозастраховане“ ЕАД, ЕИК 131272330 (наричано по-долу за краткост „Вливането“).

Последиците от извършеното Вливане са както следва:

 • Правата и задълженията на ползвателите на застрахователни услуги по действащи застрахователни договори/сертификати, сключени с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД до Вливането, остават непроменени.
 • От Вливането, в качеството си на правоприемник, „Групама Животозастраховане“ ЕАД поема правата и задълженията на „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД по всички действащи застрахователни договори/сертификати.
 • Основна информация за „Групама Животозастраховане“ ЕАД:
  • ЕИК: 131272330
  • Седалище и адрес на управление: София 1124, бул. “Цариградско шосе” № 47А, бл.В, ет.3
  • Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 01-ЖЗ/01.07.2004 и допълнителни разрешения за извършване на: „Женитбена и детска застраховка“ (№ 411-ЖЗ/27.06.2005) и Застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд (568-ЖЗ/25.08.2010)
  • Данни за контакт: тел: 0700 123 32, факс: 02/9158899; e-mail: office@groupama.bg;
  • Интернет страница: www.groupama.bg
  • Доклади за платежоспособност и финансово състояние може да намерите на следния адрес: https://www.groupama.bg/bg/about-us/section/finance
 • Информация относно обработването на лични данни на физически лица от „Групама Животозастраховане“ може да бъде намерена на интернет страницата https://www.groupama.bg/bg/help/section/privacy, както и във всяко едно поделение на “Групама Животозастраховане“ ЕАД. При поискване, информацията може да бъде предоставена на хартиен носител или и на друг траен носител.
 • Жалби към „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД следва да бъдат подавани в седалището и адреса на управление на „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Предвид осъщественото Вливане, в случай че застрахован по застрахователен договор/сертификат, сключен с „Групама Животозастраховане Експрес“ ЕАД не желае негов застраховател да бъде „Групама Животозастраховане“ ЕАД, той има право да прекрати застрахователния договор/сертификат с писмено уведомление до „Групама Животозастраховане“ ЕАД, изпратено до посочения по-горе адреса на управление на дружеството, в срок до изтичането на 60 дни от 3.06.2020 г. (датата на последната публикация на настоящото уведомление в централен всекидневник).

В случай че застрахованият упражни това свое право на прекратяване и не е платено, или не предстои плащане на застрахователно обезщетение (застрахователна сума), той, в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането, има право да получи:

 • откупната стойност, която съответства на застрахователния договор/сертификат – приложимо за застраховки „Живот“ със спестовен елемент (застрахователен продукт „Моето Утре“) и застраховка “Живот“, свързана с инвестиционни фондове (застрахователен продукт “Protectinvest”); или
 • съответната част от предплатената застрахователна премия (ако има такава) за неизтеклия срок на договора/сертификата - приложимо за другите застраховки.

В случай че застрахованият не упражни правото си на прекратяване на застрахователния договор/сертификат в горепосочения срок и начин, ще считаме, че е приел застраховател по този застрахователен договор/сертификат да е „Групама Животозастраховане“ ЕАД.

Благодарим Ви за доверието!

С уважение,

Екипът на „Групама Животозастраховане“ ЕАД

В секция "Помощ за клиента" ще откриете пълна информация за продуктите на "Групама Животозастраховане Експрес", как да заявите щета, както и информация за политика на поверителност на дружеството.
Информация за продукти от сегмент индивидуално застраховане.
Информация за продукти от сегмент корпоративно застраховане.

Новини