Застраховай автомобила си в Групама и тръгни „Отново на път“!

Уважаеми клиенти,

За тези от вас, които са готови да тръгнат отново на път през есенния и зимен сезон,

Групама България стартира кампанията си „Отново на път“, която ви предоставя възможността да гарантирате сигурност за вас и вашия автомобил с автомобилни застраховки Пакет „СОЛО“, Пакет „КОМФОРТ“ и Каско „ПРЕСТИЖ“.

До 29 януари 2016 в клоновата мрежа на Банка ДСК, в брокерска партньорска мрежа, както и в офисите на Групама в страната, всеки един от вас би могъл да се възползва от специални отстъпки по автомобилните ни продукти и спечели атрактивни награди :

  • голяма награда : 4 ваучера всеки на стойност 500 лева с ДДС за покупка на комплект автомобилни гуми за всички клиенти, сключили полица в периода на кампанията по продукти Пакет „КОМФОРТ“ и Каско „ ПРЕСТИЖ“ ( правила за участие в томболата са описани в информацията по-долу).
  • допълнителен подарък: ледочистачка за всички клиенти, сключили полица в периода на кампанията по продукти Пакет „КОМФОРТ“ и Каско „ ПРЕСТИЖ“.(до изчерпване на количествата).

Желаем приятен път към всяка планувана от вас дестинация ! 

Раздел І.

ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА.

1.1. Промоцията се организира и провежда от ”Групама Застраховане” ЕАД, със седалище гр. София, бул. “Цариградско шосе” №47А, блок В, ет.3, наричано по-нататък „Организатор” или само – „Групама“.

Раздел ІІ.
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА.

2.1. Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията на описаните по-долу официални правила, наричани по-нататък „Официални правила”.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на промоцията и ще бъдат достъпни за целия период на провеждането й на: www.groupama.bg.

2.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на: www.groupama.bg.

2.4. С участието си в промоцията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

Раздел ІІІ.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА.

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел ІV. 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА.

4.1. Промоцията стартира от 29.09.2015 г. и продължава до 29.01.2016 г. включително.

Раздел V.

В ПРОМОЦИЯТА УЧАСТВАТ СЛЕДНИТЕ ПРОДУКТИ:

5.1. Пакет „КОМФОРТ“ включва: „Гражданска отговорност” + застраховка „Злополука на лицата в превозните средства” за мястото на водача в МПС + лимитирано Каско „КОМФОРТ”;

5.2. Каско „ПРЕСТИЖ” – пълно Каско на МПС.

Раздел VI.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА.

6.1. В промоцията имат право да участват всички физически лица над 18 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на ”Групама Застраховане” ЕАД и “Групама Животозастраховане” ЕАД, свързани с промоцията, професионално заетите с промоцията лица, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

6.2. Участието в промоционалната кампания, изразяващо се в получаване право на участие в томбола на „Групама“за спечелване на промоционалните награди, е доброволно, обвързано с покупка и става по следните начини:

-     При сключване на полица през периода на кампанията по някой от следните два автомобилни застрахователни продукта – Пакет „Комфорт“ или Каско „Престиж“, клиентът получава правото да участва в томбола на „Групама“ за спечелване на следните награди:

-     Ваучер на стойност 500 лв с ДДС. за закупуване на комплект леки автомобилни гуми

Раздел VІI
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗДАДАТ ЧРЕЗ ТОМБОЛА.

7.1. Голямата награда се състои от ваучер на стойност 500 лв. за закупуване накомплект леки автомобилни гуми и ще се тегли чрез томбола по следния начин:

-       Първа томбола ще се проведе на 11.12.2015 г.

-       Втора томбола ще се проведе на 22.02.2016 г. 

На случаен принцип и в присъствието на нотариус ще бъде изтегляни двама победители, който ще получи т.нар. голямата награда. По този начин, общо 4 комплекта ваучера на стойност 500 лв. за закупуване на автомобилни гуми ще бъдат раздадени през периода на кампанията.

Печелившите участници в томболата с наградите ще бъдат обявявани след провеждането на всяка томбола на сайта: www.groupama.bg.

Раздел VІІІ.
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
ОТ ТОМБОЛАТА.

8.1. Наградите от томболата се връчват на спечелилите в офисите на Организатора, срещу представяне на документ за самоличност. При невъзможност да се яви, спечелилият клиент има право да получи наградата си по куриер. Спечелилите наградите от томболата имат правото да си ги получат в рамките на един месец след като с тях по телефон и/или имейл се е свързал представител на „Групама“ и ги е уведомили за резултата от томболата.

8.2. В случай, че спечелилият участник не може да бъде открит на посочения от него електронен адрес или телефонен номер и не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си в срок до един месец след приключване на томболата, Организаторът не носи отговорност за съхраняването на спечелената награда.

8.3. Организаторът не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес и телефон за връзка. Организаторът няма да разглежда кореспонденция във връзка с настоящата промоция след 05 март 2015 г.
8.4. С приемането на настоящите правила участниците декларират, че дават съгласието си техните лични данни да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора във връзка с оповестяване резултатите от томболата, като не се дължи заплащане от негова страна.

Раздел ІX.
ОТГОВОРНОСТ

9.1. Всички автомобилни застраховки, сключени след определения краен срок на кампанията, не предполагат получаване на право на участие в томболата.

9.2. Организаторът не носи отговорност, ако не може да установи контакт с печеливш участник в следствие на това, че последният е подал неточни или непълни данни за връзка с него.

9.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.

Раздел X.
ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

Раздел ХI.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА.

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в следните случаи:
• при констатирани злоупотреба или масово нарушаване на правилата на Промоцията; 
• при възникване на форсмажорни обстоятелства; или 
• по други обективни причини.

11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел ХІI

СПОРОВЕ

12.1. Споровете между Организатора и участници в промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд съгласно българското законодателство.

Раздел ХIV.
ПУБЛИЧНОСТ

12.1. С участието си в промоцията участниците дават изричното си съгласие да бъдат известявани за бъдещи промоции и актуални продукти на Организатора.

Раздел XV.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

15.1. С участието си в промоцията лицето дава изричното си съгласие, по смисъла на чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни, предоставените от него лични данни (имена, електронна поща и телефонен номер) да бъдат събирани и използвани за целите на промоцията, както и за бъдещи кампании на Организатора.

15.2. Предоставянето на данните има доброволен характер.

15.3. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица извън случаите, посочени в настоящите правила.