Пакет „Пълен“ към застраховка “Кредитна защита“

Максимална защита за Вашия потребителски, жилищен или ипотечен кредит.

Пакет „Пълен“ към застраховка „Кредитна защита“ е предназначен за кредитополучатели (физически лица) на потребителски, жилищни и ипотечни кредити в „Банка ДСК“ ЕАД на възраст между 18 и 64 навършени години към началото на сключване на застраховката.

Пакет  „Пълен“ Ви предоставя максимална защита  срещу неблагоприятни събития  с живота и здравето Ви , както и срещу загуба на доход при нежелана безработица, които ситуации могат да доведат до невъзможност да се справите с изплащане на кредитните Ви задължения.

С Пакет „Пълен“  Вие можете да бъдете спокоен, че в случай на настъпило  заболяване (с изключение на  предшестващо такова), злополука или настъпила нежелана безработица в периода на изплащане на кредита Ви, остатъкът по кредита или месечните вноски през периода на безработицата и болничния престой  ще бъдат изплатени от Застрахователя към банката -кредитор, вместо това да тежи на Вашите законни наследници или близки. 

 • Изплаща се остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие или до 6 (шест) последователни месечни вноски   при нежелана безработица и продължителен болничен ( за 1 застрахователно събитие); 
 • НОВО! При риск „Нежелана безработица“ застрахователното покритие е валидно дори и при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие срещу обезщетение (чл. 331 ал.1 от Кодекса на труда и чл.107а от Закона за държавния служител);
 • НОВО! За самоосигуряващи се лица или пенсионери, които не могат да се възползват от риска „Нежелана безработица - прилага се  увеличено покритие по риск „Временна неработоспособност“;
 • Застраховката се сключва без необходимост от медицински прегледи и деклариране на здравен статус;
 • Застрахователното покритие е валидно за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;
 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;
 • Застрахователното покритие е активно до 30 дни след падежната дата и при неплатена в този срок премия по застраховката;

Пакет „Пълен“ покрива:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука и заболяване;
 • Пълна трайна неработоспособност над 70% вследствие на злополука и заболяване;
 • Нежелана безработица;
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване

Застрахователният договор по пакет „Пълен“ покрива събития, настъпили на територията на цял свят с изключение на риска Нежелана безработица“, при който  се покриват събития, настъпили  на територията на Р. България.

 • При новосключени кредити - срокът на застраховката е равен на срока на изплащане на кредита.
 • При съществуващи кридити - срокът на застраховката  е равен на остатъчния  период от изплащане на кредита. 

В случай на смърт се изплаща:

 • остатъка по кредита към датата на смъртта;

В случай на Пълна трайна неработоспособност  се изплаща :

 • остатъка по кредита към датата на настъпване на риска – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-дълъг от оставащия срок на кредита;
 • месечните вноски по кредита за срока на ЕР на ТЕЛК – когато срокът на Експертното решение  на ТЕЛК е по-кратък от оставащия срок на кредита;

 

В случай на  Нежелана безработица  и Временна неработоспособност се изплащат:

 • до 12 (дванадесет) месечни вноски за срока на кредита, но не повече от 6 (шест) последователни месечни вноски за едно застрахователно събитие.
 • * За самоосигуряващи се лица или пенсионери, които не могат да се възползват от риска „Нежелана безработица“ - увеличено покритие по риск „Временна неработоспособност“. В тези случаи, Застрахователят изплаща на Застраховащия („Банка ДСК“) месечна вноска по  кредита за срока на временната неработоспособност , като  на застрахованото лице се изплаща допълнително обезщетение в размер на половин месечна вноска за всеки от месеците на неработоспособност.

Ползващо се лице ( лицето, на  което се изплаща застрахователното обезщетение) по тази застраховка  е „Банка ДСК“ ЕАД.

Застрахователната премия се изчислява в % от месечната вноска по кредита Ви  и се заплаща месечно, заедно с погасителните вноски по кредита, посредством дадено нареждане за периодичен кредитен превод /ПКП/.

За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Уведомление за щета по застраховка "Кредитна защита"
Свали
Уведомление за щета при "Нежелана безработица"
 • При настъпило събитие:

 Уведомяването се извършва от Застрахованото лице/законните наследници до Застраховащото лице – „Банка ДСК“ ЕАД.

 • Срокове за уведомяване :
  • Правата и задълженията по застрахователния договор се погасяват с 5-годишна давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие;
  • Препоръчително е Уведомлението да се направи веднага при узнаване за застрахователното събитие.

 

Пакет „Пълен“ към застраховка „Кредитна защита“ е предназначен за кредитополучатели (физически лица) на потребителски, жилищни и ипотечни кредити в „Банка ДСК“ ЕАД на възраст между 18 и 64 навършени години към началото на сключване на застраховката.

Пакет  „Пълен“ Ви предоставя максимална защита  срещу неблагоприятни събития  с живота и здравето Ви , както и срещу загуба на доход при нежелана безработица, които ситуации могат да доведат до невъзможност да се справите с изплащане на кредитните Ви задължения.

С Пакет „Пълен“  Вие можете да бъдете спокоен, че в случай на настъпило  заболяване (с изключение на  предшестващо такова), злополука или настъпила нежелана безработица в периода на изплащане на кредита Ви, остатъкът по кредита или месечните вноски през периода на безработицата и болничния престой  ще бъдат изплатени от Застрахователя към банката -кредитор, вместо това да тежи на Вашите законни наследници или близки. 

 • Изплаща се остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие или до 6 (шест) последователни месечни вноски   при нежелана безработица и продължителен болничен ( за 1 застрахователно събитие); 
 • НОВО! При риск „Нежелана безработица“ застрахователното покритие е валидно дори и при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие срещу обезщетение (чл. 331 ал.1 от Кодекса на труда и чл.107а от Закона за държавния служител);
 • НОВО! За самоосигуряващи се лица или пенсионери, които не могат да се възползват от риска „Нежелана безработица - прилага се  увеличено покритие по риск „Временна неработоспособност“;
 • Застраховката се сключва без необходимост от медицински прегледи и деклариране на здравен статус;
 • Застрахователното покритие е валидно за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;
 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;
 • Застрахователното покритие е активно до 30 дни след падежната дата и при неплатена в този срок премия по застраховката;

Пакет „Пълен“ покрива:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука и заболяване;
 • Пълна трайна неработоспособност над 70% вследствие на злополука и заболяване;
 • Нежелана безработица;
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване

Застрахователният договор по пакет „Пълен“ покрива събития, настъпили на територията на цял свят с изключение на риска Нежелана безработица“, при който  се покриват събития, настъпили  на територията на Р. България.

 • При новосключени кредити - срокът на застраховката е равен на срока на изплащане на кредита.
 • При съществуващи кридити - срокът на застраховката  е равен на остатъчния  период от изплащане на кредита. 

В случай на смърт се изплаща:

 • остатъка по кредита към датата на смъртта;

В случай на Пълна трайна неработоспособност  се изплаща :

 • остатъка по кредита към датата на настъпване на риска – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-дълъг от оставащия срок на кредита;
 • месечните вноски по кредита за срока на ЕР на ТЕЛК – когато срокът на Експертното решение  на ТЕЛК е по-кратък от оставащия срок на кредита;

 

В случай на  Нежелана безработица  и Временна неработоспособност се изплащат:

 • до 12 (дванадесет) месечни вноски за срока на кредита, но не повече от 6 (шест) последователни месечни вноски за едно застрахователно събитие.
 • * За самоосигуряващи се лица или пенсионери, които не могат да се възползват от риска „Нежелана безработица“ - увеличено покритие по риск „Временна неработоспособност“. В тези случаи, Застрахователят изплаща на Застраховащия („Банка ДСК“) месечна вноска по  кредита за срока на временната неработоспособност , като  на застрахованото лице се изплаща допълнително обезщетение в размер на половин месечна вноска за всеки от месеците на неработоспособност.

Ползващо се лице ( лицето, на  което се изплаща застрахователното обезщетение) по тази застраховка  е „Банка ДСК“ ЕАД.

Застрахователната премия се изчислява в % от месечната вноска по кредита Ви  и се заплаща месечно, заедно с погасителните вноски по кредита, посредством дадено нареждане за периодичен кредитен превод /ПКП/.

За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
За сключване на застраховка изберете най-удобния за Вас офис на „Банка ДСК“ ЕАД в страната.
Свали
Общи условия и други документи
Свали
Информационен документ за застраховката
Свали
Уведомление за щета по застраховка "Кредитна защита"
Свали
Уведомление за щета при "Нежелана безработица"
 • При настъпило събитие:

 Уведомяването се извършва от Застрахованото лице/законните наследници до Застраховащото лице – „Банка ДСК“ ЕАД.

 • Срокове за уведомяване :
  • Правата и задълженията по застрахователния договор се погасяват с 5-годишна давност, считано от датата на настъпване на застрахователното събитие;
  • Препоръчително е Уведомлението да се направи веднага при узнаване за застрахователното събитие.

 

Подобни продукти